Zadaci predmeta
Računarstvo i informatika


Zadaci nastave računarstva i informatike su da učenici:

- razviju svest o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu i značaju informatike za funkcionisanje i razvoj društva;

- ovladaju korišćenjem programa za obradu teksta i tabelarnih podataka i kreiranje dokumenata u kome su integrisani tekst, slika i tabela;

- efikasno koriste programski jezik zasnovan na prozorima za rešavanje različitih problema u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu;

- steknu znanja potrebna za podešavanje parametara operativnog sistema na nivou korisničkog interfejsa, korišćenje mogućnosti operativnih sistema i sistema datoteka konkretnog operativnog sistema;

- razumeju principe funkcionisanja interneta, lokalnih mreža i osposobe se za korišćenje mrežnih resursa, internet servisa i sistema za elektronsko učenje;

- jačaju sposobnost za precizno i koncizno definisanje problema; upoznaju se sa algoritamskim načinom rešavanja problema i osnovnim algoritmima;

- razviju sposobnosti pisanja programa vođenih događajima i razumeju principe kreiranja modularnih i dobro struktuiranih programa;

- upoznaju osnovni koncept i principe Veb dizajna i Veb programiranja, razumeju logiku animacije i ovladaju njenom upotrebom u kreiranju sopstvenih Veb projekata;

- upoznaju principe predstavljanja i obrade crteža i slika na računaru i ovladaju tehnikama korišćenja jednog od grafičkih programa za obradu crteža i slika; - upoznaju načine izrade prezentacija i osposobe se za izradu jednostavnijih prezentacija;

- upoznaju koncept baze podataka, njenu organizaciju, korišćenje upita za dobijanje traženih podataka iz baze, pravljenje izveštaja i distribuciju podataka;

- jačaju sposobnost rešavanja problema razvojem logičkog i kritičkog mišljenja;

- unaprede sposobnosti za brzo, efikasno i racionalno pronalaženje informacija korišćenjem računara, kao i njihovo kritičko analiziranje, skladištenje i prenošenje;

- razviju preciznost, racionalnost i kreativnost u radu sa računarom;

- unaprede strategije i tehnike samostalnog učenja koristeći mogućnosti računara i razviju spremnost za učenje tokom celog života;

- na adekvatan način koriste prednosti računara i društvenih mreža u udruživanju sa drugima i pokretanju akcija čiji je cilj širenje korisnih informacija ili pružanje pomoći i podrške onima kojima je to potrebno;

- primene stečena znanja i veštine u savladavanju programa drugih nastavnih predmeta;

- izgrade pravilne stavove prema korišćenju računara, bez zloupotrebe i preterivanja koje ugrožava njihov fizičko i mentalno zdravlje;

- upoznaju savremena ergonomska rešenja koja olakšavaju upotrebu računara i izgrade spremnost za praćenje novih rešenja u oblasti informatičke tehnologije.

Opšta predmetna kompetencija

Učenjem nastavnog predmeta Računarstvo i informatika učenik je osposobljen da primeni stečena znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) radi ispunjavanja postavljenih ciljeva i zadataka u svakodnevnom životu, daljem školovanju i budućem radu. Razvio je sposobnost apstraktnog i kritičnog mišljenja uz pomoć IKT. Razvio je digitalnu pismenost i pozitivne stavove prema računarskim naukama.

Osnovni nivo

Učenik koristi IKT za svakodnevnu komunikaciju, prikupljanje i razmenu informacija. Primenjuje postupke i pravila bezbednog ponašanja i predstavljanja na mreži, samostalno pretražuje i pronalazi informacije. Procenjuje mogućnosti i rizike upotrebe IKT u rešavanju jednostavnih problema iz svakodnevnog života. Učenik uočava problem, raščlanjuje ga, definiše i sprovodi korake za njegovo rešavanje uz primenu adekvatno odabranog softverskog alata. Korišćenjem IKT učenik sprovodi elementarne analize podataka i grafički predstavlja dobijene rezultate.

Srednji nivo

Korišćenjem IKT-a učenik primenjuje složenije analize podataka. Učenik razume osnovne algoritme, ume da ih primeni, kombinuje ih, i kreira sopstvene algoritme za analizu serije/grupe podataka. Učenik pravilno koristi podatke u pogledu poverljivosti i zaštite integriteta podataka.

Napredni nivo

Učenik koristi IKT za samostalno rešavanje složenijih problema iz svakodnevnog života. Organizuje veće količine podataka na način pogodan za obradu. Primenjuje analizu i obradu podataka u realnim problemima. Osmišljava strategije analiza i obrada podataka u cilju izvlačenja relevantnih informacija iz podataka. Izvodi zaključke na osnovu dobijenih rezultata sprovedenih analiza. Primenjuje programe i strategije za zaštitu i sprečavanje zloupotrebe digitalnog identiteta.

Specifične predmetne kompetencije

Specifične predmetne kompetencije predstavljaju opis specifičnih sposobnosti učenika koje mu omogućavaju da razvije opštu predmetnu kompetenciju. Podrazumevaju sposobnost za odgovorno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija uz prepoznavanje potencijalnih rizika i opasnosti. Specifične kompetencije obuhvataju sposobnost za brzo, efikasno i racionalno pronalaženje informacija korišćenjem digitalnih uređaja, kao i njihovo kritičko analiziranje, skladištenje i prenošenje i predstavljanje u grafičkom obliku.