I razred
(2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)


1. Informaciono-komunikacione tehnologije u savremenom društvu

- IKT u svakodnevnom okruženju (uređaji, oblici komunikacije, usluge)
- Razvoj IKT (prikupljanja, skladištenja, obrade, prikazivanja i prenosa podataka)
- Društveni aspekti IKT (značaj i primena digitalnih uređaja, karakteristike informacionog društva, uticaj korišćenja digitalnih uređaja na zdravlje i okolinu, intelektualna svojina, bezbednost, zaštita ličnih podataka, pravila ponašanja)
- Globalna mreža (internet)
- Servisi interneta (elektronska pošta, veb, društvene mreže, blogovi, forumi, učenje, mape, elektronska trgovina i bankarstvo, audio i video komunikacija)
- Lepo ponašanje, pravo i etika na internetu. Bezbednost i privatnost na internetu.

2. Računarstvo

- Digitalni računari i digitalni zapis podataka (teksta, rasterske i vektorske slike, zvuka)
- Načini prikazivanja/predstavljanja podataka i digitalnog zapisa
- Hardverske i softverske komponente računarskih sistema.

3. Organizacija podataka i prilagođavanje radnog okruženja

- Elementi grafičko-korisničkog interfejsa i interakcija sa njima (radna površina, prozori, meniji, dugmad, akcije mišem ili akcije na ekranu osetljivom na dodir, prečice na tastaturi, ...).
- Podešavanja operativnog sistema (podešavanje datuma i vremena, radne površine, regionalna podešavanja, podešavanja jezika i tastature, korišćenje i podešavanje korisničkih naloga).
- Instaliranje i uklanjanje programa (aplikativnih programa, drajvera).
- Rad sa dokumentima i sistemom datoteka.
- Sredstva i metode zaštite računara i informacija.

4. Kreiranje i uređivanje digitalnih dokumenata

- Unos teksta i njegovo jednostavno uređivanje (efikasno kretanje kroz tekst, kopiranje, premeštanje, pretraga, zamena teksta).
- Formatiranje i oblikovanje teksta (stranice, pasusa, karaktera).
- Posebni elementi u tekstu (liste, tabele, slike, matematičke formule, ...).
- Obeležavanje teksta (MarkDown notacija i elementarne LaTeX formula)
- Korišćenje i izrada stilova, generisanje sadržaja.
- Prezentacije i njihova primena (pravila dobre prezentacije, etape u izradi prezentacija).
- Kreiranje slajdova (umetanje i formatiranje teksta, grafikona, slika, zvučnih i video-zapisa, ...).
- Štampanje dokumenata.

5. Programiranje

- Pojam algoritma, struktura algoritma i načini opisivanja algoritama

- Uvod u algoritme i programiranje:

 • aritmetička izračunavanja (izrazi, konstante, promenljive, operacije, osnovne ugrađene funkcije)
 • grananje
 • ponavljanje
 • definisanje funkcija
 • korišćenje kolekcija.

- 2d crtanje uz pomoć grafičkih primitiva:

 • uvod u funkcionalnost odabrane grafičke biblioteke (koordinatni sistem, platno, olovke, četkice, ...)
 • crtanje osnovnih oblika (duž, kvadrat, krug)
 • učitavanje i prikaz slike iz datoteke
 • crtanje pravilnih oblika sa ponavljajućim elementima.

- Animacija i interaktivna 2d grafika (reagovanje na događaje):

 • programiranje animacija (ponavljanjem iscrtavanja oblika u pravilnim vremenskim intervalima)
 • koncept događaja (događaji miša i tastature) i obrada događaja.