III razred
(1 čas nedeljno, 37 časova godišnje)


1. Računarska grafika

Osnovni nivo

Učenik razlikuje vektorski i rasterski način predstavljanja slike, ume da objasni prednosti i nedostatke jednog i drugog načina i odabere način koji pogodniji za konkretnu primenu. Učenik ume da nabroji osnovne tipove formata slika i ukaže na razlike među njima. Koristi programe za rastersku grafiku na osnovnom nivou.

Srednji nivo

Učenik primenjuje biblioteke gotovih crteža i slika, menja i prilagođava sliku, može da sliku sačuva u drugom formatu, kombinuje više slika različitih formata.

Napredni nivo

Učenik ume da optimizuje kreiranu sliku za prikaz na različitim medijima; bira odgovarajući format zapisa slika u zavisnosti od toga koja je namena slike.

2. Veb dizajn

Osnovni nivo

Razlikuje pojmove internet i veb, poznaje podelu veb sadržaja na statički i dinamički. Navodi primere programa za kreiranje gotovih veb stranica. Kreira jednostavni veb-sajt na osnovu gotovih veb rešenja (engl. CMS sistema).

Srednji nivo

Učenik kreira statičku veb-stranu korišćenjem osnovnih elemenata jezika HTML.

Napredni nivo

Učenik stilizuje veb-stranu korišćenjem stilova (CSS), kombinuje HTML i CSS.

3. Klijentsko veb programiranje (samo prirodno-matematički smer)

Osnovni nivo

Učenik koristi osnove skriptnog jezika Java Script za dodavanje interaktivnih elemenata veb-stranicama. Integriše jednostavne skriptove u prethodno kreiran HTML dokument.

Srednji nivo

Kreira formulare koji sadrže osnovne kontrole (polja za unos teksta, dugmad, ...) i vrši osnovnu obradu unetih podataka (proveru korektnosti, izračunavanje osnovnih statistika, ...) korišćenjem skriptnog jezika.

Napredni nivo

Kreira formulare koji sadrže naprednije kontrole (radio-dugmad, polja za štikliranje, liste,...) i vrši obradu podataka unetih preko formulara korišćenjem skriptnog jezika.

4. Gotova veb dizajn rešenja

Osnovni nivo

Razlikuje pojmove koji se odnose na veb, podelu veb-sadržaja na statički i dinamički veb. Navodi primere programa za kreiranje gotovih veb-stranica. Kreira jednostavan veb-sajt na osnovu gotovih veb rešenja.

Srednji nivo

U svoju stranicu ubacuje sliku, video, tabelu, galeriju, hiperlink i link.

Napredni nivo

Kreira niz logički povezanih stranica korišćenjem gotovih dizajnerskih veb rešenja. Ugrađuje druge elemente u svoju HTML stranicu.